• parnu2
  • parnu1
  • parnu7
  • parnu5
  • parnu6
  • parnu4
  • parnu3

logo

logo3

logo2 logo4

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamise eesmärk on avaliku planeerimisprotsessi käigus määrata Pärnu maakonnaga piirneval merealal mereruumi kasutus, mis tasakaalustatult arvestab merel esinevaid erinevaid huvisid ning majandusliku, sotsiaalse, kultuurilise ja looduskeskkonna arengu pikaajalisi suundumusi ja vajadusi. Maakonnaplaneering koostatakse vastavuses planeerimisseaduses sätestatud nõuetega.

Maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegiline hindamise (KSH) tulemusena selguvad Pärnu maakonna mereala ruumilise arengu põhimõtted ja mereala kasutustingimused, planeeringu elluviimise võimalused ja selleks vajalikud tegevused.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu koostamist rahastatakse Eesti – Läti programmist 2007-2013 (vt täiendavalt alajaotust lisainfo).

Kehtestatud planeering

.

Pärnu maavanem kehtestas 17.04.2017 korraldusega nr 1-1/17/152 Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu.
Mereplaneeringuga on määratud mereruumi kasutus, mis arvestab tasakaalustatult merel esinevaid erinevaid huve ja ruumilise arengu vajadusi. Planeeringu ajahorisondiks on aasta 2030+.
Mereplaneering lähtub koostamise ajal kehtinud Eesti Vabariigi arengudokumentidest: Üleriigiline planeering Eesti 2030+, Eesti merenduspoliitika 2012-2020, Eesti kalanduse strateegia 2014-2020 jt. Samuti on arvestatud Euroopa Liidu meredirektiiviga. Planeeringulahendus tugineb keskkonnamõju strateegilise hindamise aruandele, mis sisaldab planeeringus kavandatud tegevustega kaasnevaid keskkonnaalaseid, sotsiaalseid, kultuurilisi ja majanduslikke kaalutlusi ning meetmeid negatiivse keskkonnamõju vältimiseks või leevendamiseks.
Mereplaneeringuga on haaratud ca 2600 km2 suurune mereala. Planeeringus käsitletud valdkonnad on kalandus, vesiviljelus, meretransport (laevandus, sadamad, taliteed ja jäärajad) ja sellega seotud taristu, puhkemajandus ja turism (avalikult kasutatav rannaala, purjetamine, mittemotoriseeritud mereturism ja meresport, veemotosport ja jetisõit, kaitstavad loodusobjektid), kultuuriväärtused ja merearheoloogia (Kihnu kultuuriruum ja Kihnu Väina Merepark), taastuvenergeetika, kaadamisalad, meretranspordiväline taristu, riigikaitse ja mereohutus. Iga valdkonna kohta on toodud põhimõtted, mida peab järgima edaspidisel arendustegevusel, hoonestusloa menetlemisel, mõjude hindamisel ja teiste tegevuste kavandamisel merealal. Näidatud on funktsionaalsed seosed maismaa ja mere vahel. Tehtud on ettepanekud õigusaktide muudatusteks, et kohalikele omavalitsustele tulevikus laieneks rohkem õigusi tegutsemiseks ühe meremiili kaugusel merealal. Välja on toodud mereplaneeringu elluviimiseks vajalikud tegevused.
Mereplaneering koosneb seletuskirjast ja kahest joonisest. Seletuskirjas on toodud mereala ruumilise planeerimise raamistik ja planeeringulahenduse metoodilised alused, selgitatud ja põhjendatud planeeringulahendust valdkondade kaupa.

pdfSeletuskiri
pdfJoonis 1. Planeeringu põhijoonis
pdfJoonis 2. Joonis Pärnu lahe kohta
pdfKSH aruanne
pdfPlaneeringu kehtestamise korraldus

Planeeringu järelvalve Rahandusministeeriumis ja KSH aruande heakskiitmine

.

Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu ja selle keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande avalik väljapanek toimus 05.10-23.11.2015. Avalik arutelu toimus 10.12.2015 Pärnu Keskraamatukogus. Avaliku väljapaneku käigus esitas planeeringulahenduse kohta kirjalikke ettepanekuid ja vastuväiteid seitse isikut, arutelul viie osas kokkulepet ei saavutatud. Vastuväited puudutasid eelkõige planeeringus sätestatud tuuleenergeetika võimaliku arenduspiirkonna paiknemist ning tuulikuparkide arendamiseks sätestatud tingimusi.

Keskkonnaministeerium kiitis KSH aruande heaks  03.05.2016. Pärnu Maavalitsus edastas 06.05.2016 planeeringu koos lahendamata vastuväidetega planeeringujärelevalveks Rahandusministeeriumile.

Pärnumaa mereplaneeringu ja selle KSH aruande avalikustamine

.

14. septembril 2015 võttis Pärnu maavanem korraldusega vastu Pärnu maakonnaga piirneva mereala maakonnaplaneeringu ja suunas selle avalikule väljapanekule koos keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruandega. Planeeringu ja selle KSH aruande avalik väljapanek toimub 5. oktoobrist kuni 23. novembrini 2015.aastal. Avalik arutelu toimub 10. detsembril 2015 algusega kell 13.00 Pärnu Keskraamatukogu saalis.

Kogu avaliku väljapaneku kestel (kuni 23.11.2015) on igal isikul õigus esitada kirjalikke ettepanekuid, küsimusi ja vastuväiteid planeeringulahenduse ja KSH aruande kohta aadressile: Pärnu Maavalitsus, Akadeemia tn 2, 80088 Pärnu või elektronpostiga aadressile: See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

Täiendav info Pärnu Maavalitsuse planeeringute talitusest, planeeringute talituse juhataja Tiiu Pärn, tel 4479761 See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud. ja planeeringunõunik Raine Viitas, tel 4479762, See e-posti aadress on spämmirobotite eest kaitstud. Selle nägemiseks peab su veebilehitsejas olema JavaSkript sisse lülitatud..

PDFMaavanema korraldus 14. september 2015 nr 1-1/15/409

PDF Pärnumaa mereplaneering seletuskiri

PDF Pärnumaa mereplaneeringu KSH (II köide)

PDF Koondkaart

PDF Pärnu lahe kaart

PDFKooskõlastamine

PDF SEA report in English

PDF Avaliku arutelu (10.12.2015) protokoll

PDF SEA report summary in Latvian

PDF Map, planning solution.

Avaliku väljapanekuajallaekunud kirjad ja vastused.

PDF Kihnu Vallavalitsus  - vastus

PDF Tahkuranna Vallavalitsus  - vastus

PDF Liivi Lahe Kalanduskogu  - vastus

PDFEesti Ornitoloogia Ühing  - vastus

PDF Endrik Tõnsberg  - vastus

PDF Enno Kaare  - vastus

PDFHans Soll - vastus